regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

a góról

A gó tör­té­ne­te Kí­ná­ban kez­dő­dött, kb. 4000 éve. A tör­té­né­szek és ré­gé­szek eb­ben az egy­ben ér­te­nek e­gyet a gó ere­de­té­vel kap­cso­lat­ban. Min­den más csak el­mé­let. Ezek kö­zül a leg­elfo­ga­dot­tabb, hogy a ko­rai idők­ben jós­lási szer­tar­tás­ra hasz­nál­ták a mai gó­táb­la ősét és hozzá a kö­veket. Eb­ből fej­lő­dött az el­ső mai ér­te­lem­ben vett, és az­óta is fo­lya­mato­san ját­szott tár­sas­játék­ká.

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négy é­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, de a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak, noha az utóbbi években a gépek játéka sokat fejlődött egy új algoritmusnak köszönhetően.

Ma­gyar­or­szág­ra a gót Er­dős Pál, a hí­res mate­matikus „hozta be”. Har­minc év alatt a magyar gó­já­té­ko­sok egyér­tel­műen Eu­ró­pa él­vo­na­lá­ba ke­rül­ tek, bár a leg­erő­sebb tá­vol–ke­le­ti mes­te­rek­től még min­dig ko­moly sza­ka­dék vá­laszt­ja el őket. Több ma­gyar já­té­kos pró­bált sze­ren­csét tá­vol–ke­le­ti gó­is­ko­lák­ban, és a se­gít­sé­gük­kel egy­szer ta­lán si­ke­rül­het ki­ne­vel­ni olyan fia­tal te­het­sé­ge­ket, akik e­sél­lyel ve­he­tik fel a ver­senyt a leg­job­bak­kal, és a világ él­vo­na­lá­ba ke­rül­het­nek.

A Magyar Gószövetség 2005-ben alakult, hogy össze­fogja az or­szág kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ben év­ti­ze­dek óta mű­kö­dő gó­egye­süle­te­ket. Az MGSZ leg­főbb fel­a­da­ta, hogy meg­te­remt­se a fel­té­te­le­it egy jól mű­kö­dő tö­meg­sport­nak, és kö­zös­sé­get nyújt­son azok­nak, akik meg­is­mer­ték és meg­sze­ret­ték ezt az ősi stra­té­giai já­té­kot.


Ismerd meg a játék szabályait (interaktív gó ismertető)!
Próbáld ki a játékot (a KGS-en)!
Szövetségünk nyomtatható tájékoztató anyaga.

legközelebbi versenyek

2014.09.05-07: Brünni verseny

Brno, Csehország

[tovább ... ]

2014.09.13-14: Magyar Nyílt Góbajnokság 2014
Hungarian Open Go Championship 2014

MÜSZI
Budapest, Blaha Lujza tér 1.
(Corvin áruház III. emelet, Bejárat a Somogyi Béla utca felől, nagy zöld ajtó MÜSZI logóval, csöngess, ha nincs nyitva az ajtó!)

Minősítő verseny a Magyar Góbajnokságra [tovább ... ]

2014.09.17-22: 9. Nemzetközi Amatör Baduk Bajnokság a Koreai Miniszterelnök Kupájáért

Szöul, Dél-Korea

[tovább ... ]

2014.09.27-28: 15. Ferenc József Kupa (2014-es Fertő-tavi goverseny)

Mosonbánfalva, Ausztria

[tovább ... ]

2014.09.27-28: Egyetemi-Főiskolai Gó Európa-bajnokság

Toulouse, Franciaország

[tovább ... ]

legutóbbi változások a ranglistán

Nem volt változás az elmúlt 15 napban!


legfrissebb hírek

2014.08.26.: Szubjektív tájékoztató az Európai Gó Szövegtség (EGF) éves közgyűléséről

"Arra a meglátásra is jutottunk, hogy a magyar szövetség sok más kis országéhoz képest egész jól szervezett." [tovább ... ]

2014.07.28.: Kállósemjéni Logikai Játék Tábor

Véget ért a 2014.06.16-06.27. között megrendezett Kállósemjéni Logikai Játék Tábor. [tovább ... ]

2014.07.28.: Szellemi Sport Tábor a Bókay Kertben 2. hét

Véget ért a Bókay Kertben rendezett Logikai játék tábor. [tovább ... ]

2014.07.27.: 58. Európai Gó Kongresszus

Július 27-én megkezdődött az 58. Európai Gó Kongresszus, a romániai Nagyszebenben. [tovább ... ]

2014.07.20.: Szellemi Sport Tábor a Bókay Kertben

Lezajlott a Bókay Kertben rendezett Logikai játék tábor első hete. [tovább ... ]

2014.07.15.: Gótábor - Beszámoló

Július 6-13-ig lezajlott a Gótábor, sok gózással, és sok mozgással. [tovább ... ]

2014.07.06.: 35. Amatőr Gó Világbajnokság

Gyeongju Dél-Korea [tovább ... ]

2014.06.24.: Bécsi Nemzetközi Góverseny 2014 és Európai Profi Válogató Verseny

Június 21-22-én lezajlott a Bécsi Nemzetközi Góverseny, valamint 20-án, pénteken az Európai Profi Válogató Verseny. [tovább ... ]


további hírek

eseménynaptár

« 2014. augusztus »
HKSzeCsPSzoV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031